Iniciativa për Partneritet të Hapur të Qeverisë të Kosovës .

Kontrolloni arritjet e procesit OGP

Pranueshmëria e Kritereve dhe Kontrolli i Vlerave Kalimtare

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal

Dorëzimi i Letrës të Rekomandimit

Angazhimi i Organizatave të Shoqërisë Civile

Dorëzimi i Planit Kombëtar të Veprimit.


RRETH PLATFORMËS


Qeveria e Kosovës në mbledhjen e saj më 9 korrik 2013 mori një vendim për fillimin e procedurave për anëtarësimin e Republikës së Kosovës në nismën shumëkombëshe Partneriteti i Qeverisë së Hapur (OGP). Vendimi e obligoi Qeverinë e Kosovës të zbatojë të gjitha obligimet e kërkuara për anëtarësim në OGP. Si e tillë, Qeveria e Kosovës me Ministrinë udhëheqëse të emëruar të Integrimit Evropian dorëzoi të gjitha dokumentet e nevojshme në vitin 2013 për t'u bërë pjesë e nismës.

Fatkeqësisht, qeveria e Kosovës pranoi letrën e njoftimit se nuk mund të jetë pjesë e nismës. Që atëherë, Republika e Kosovës është përkushtuar ndaj parimeve të qeverisjes së hapur dhe të përgjegjshme, dhe ka vazhduar përpjekjet e saj për ta vënë Kosovën në sferën e qeverisjes dixhitale.

Me miratimin e Kartës Kombëtare të të Dhënave të Hapura, portalit shtetëror E-Kosova, platformave të konsultimit publik, dixhitalizimit të shërbimeve publike, platformës së pjesëmarrjes elektronike, mjeteve të transparencës së buxhetit të shtetit dhe shumë më tepër, qeveria e Kosovës beson se tani posedon parimet e nevojshme për të qenë pjesë e PQH-së. Më 8 qershor 2021 qeveria e Kosovës edhe një herë mori vendimin për të filluar iniciativën për anëtarësim në OGP.

Ministria udhëheqëse e emëruar për të koordinuar dhe nxitur nismën kombëtare është Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal. Plani Kombëtar i Veprimit do të mbulojë periudhën 2022-2024 dhe do të sigurojë artikuj konkretë të mundshëm veprimi që synojnë rritjen e transparencës qeveritare, duke përfshirë të gjitha organizatat e shoqërisë civile si katalizatorët kryesorë të nismës.

Kjo faqe e internetit ofron të gjitha dokumentet e rëndësishme dhe informata të tjera përkatëse në lidhje me Republikën e Kosovës dhe përpjekjen e saj të dytë për t'u bërë pjesë e PQH-së. Të gjithë inkurajohen të japin komentet e tyre lidhur me nismën në mënyrë që procesi të jetë transparent dhe të pasqyrojë opinionet e qytetarëve të Republikës së Kosovës.

Dokumentet

Dokumentet e Rëndësishme

Letër Rekomandimi

Deklarata e Qeverisë së Hapur

Plani Kombëtar i Veprimit

Vendimet e Qeverisë së Kosovës

Ekipi

OGP Komiteti Koordinues Kombëtar

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal

Open Data Kosovo

Platforma Civikos

KFOS